10.1 Opravné prostředky

Podávání opravných prostředků úřadu městyse (dále jen ÚM) a orgánů městyse Čachrov

1) Opravné prostředky proti rozhodnutí ÚM

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím ÚM Čachrov, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Rozhodnutí orgánu městyse v přenesené působnosti je postoupeno v odvolacím řízení příslušnému referátu MěÚ Klatovy, nebo KÚ Plzeň dle charakteru informace, která je požadována.

Proti opatření ÚM, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná zastupitelstvo, nebo starosta.

2) Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů městyse

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty učiněné ve správním řízení, se podávají prostřednictvím podatelny ÚM, a to ve lhůtě, uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením zastupitelstva městyse v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření KÚ v Plzni.

Proti ostatním úkonům orgánů městyse opravné prostředky nejsou.

3) Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím orgánu městyse ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat žalobu k příslušnému obecnému soudu.