10. Příjem podání a podnětů

Žádost o poskytnutí informace lze podat na Úřad městyse Čachrov (dále jen ÚM) ústně, písemně a elektronicky.

Ústní žádosti, na které není požadována písemná odpověď, se neevidují. Ústní žádosti, na které je vyžadována písemná odpověď, eviduje podatelna.

Žadatelem pro účel zákona č. 106/1999 Sb. je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci dle tohoto zákona.

Písemná žádost je doručena ÚM, kde je zaevidována na podatelně.

Z podání musí být zřejmé:

- kdo je činí – jméno, příjmení, adresa žadatele, nebo název a sídlo právnické osoby (je-li o informaci žádáno jejím jménem), podpis žadatele, u žádosti podané elektronickou cestou musí být uvedena příslušná identifikace žadatele

- jaká informace je požadována

- kterému povinnému subjektu je určena

Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. a ÚM žádost odloží.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve ÚM žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne zpracovatel o zamítnutí žádosti.

V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti ÚM, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí ve lhůtě žadateli.

Lhůty pro vyřizování žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.:

Poskytnutí informací – do 15 dnů od přijetí, nebo upřesnění žádosti.

Prodloužení lhůty pro poskytnutí informací – až o 10 dnů.

Rozhodnutí o odepření informací – ve lhůtě pro poskytnutí informací.

Výzva k upřesnění žádosti – do 7 dnů od podání žádosti.

Lhůta pro upřesnění žádosti (pro žadatele) – do 30 dnů od výzvy.

Lhůta pro podání odvolání – do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Lhůta pro vyřízení odvolání – do 15 dnů od předložení odvolání odv. orgánu.

Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní.

Závažnými důvody jsou:

- vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací, požadovaných v jedné žádosti

- konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti